Slider

Fforwm Cymuned Penparcau

Corff datblygu cymunedol wedi’i wreiddio yn y gymuned ydym ni er mwyn hwyluso, cynllunio a threfnu digwyddiadau a gweithgareddau o fewn ac ar draws cymuned Penparcau. Mae ein gwaith ni wedi’i seilio ar werthoedd ac egwyddorion datblygu cymunedol y manylir arnynt yn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Datblygu Cymunedol (SGCDC). Rydym yn ceisio rhoi amlygrwydd i’r pentref, annog ymgysylltiad cymunedol, magu cydlyniant cymunedol, hybu cynhwysiant cymdeithasol a gwella cyfleusterau ac amwynderau Penparcau.

Beth Sydd Ymlaen?

Mae gennym ystod eang o ddigwyddiadau, yn rhai untro yn ogystal â digwyddiadau wythnosol a misol rheolaidd. Fe gewch wybod rhagor drwy edrych ar ein calendr digwyddiadau, neu hefyd drwy ddarllen am ein grwpiau a’n prosiectau. Os hoffech chi gymryd rhan, da chi, cysylltwch!

Amdanom

Archwiliwch y rhan hon o’n gwefan i ddarllen rhagor amdanom ni – a hynny’n cynnwys sut i wirfoddoli gyda ni a llogi ystafelloedd, gwybodaeth am ein tîm a rhagor.

Prosiectau

Byddwn ni’n rhedeg amryw o brosiectau drwy gydol y flwyddyn, gan gynnwys Prosiect Archaeoleg Pendinas. Mae croeso cynnes i bawb.

Caffi Gwenallt

Mae ein Caffi ni ar agor yn ddyddiol, ar gyfer brecwast, cinio canol dydd neu gacenni a danteithion. Gallwn ni hefyd gynnig dewisiadau bwffe ar gyfer digwyddiad, ac arlwyo ichi os llogwch chi ystafell gyda ni! I gael gwybod rhagor, galwch ni ar 01970 611 099.

Man Cyswllt i Feteraniaid

Bydd ein swyddogaeth ni fel y partner dynodedig yng Ngheredigion yn cynnwys cydlynu a hwyluso gweithgareddau i feteraniaid a’u dibynyddion, a darparu help mentora ac arwyddbostio at gymorth arbenigol lle bo angen, gan gydweithio’n agos â’r partneriaid yng Nghyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog yng Ngheredigion i ddarparu cyfleoedd cymorth a hyfforddiant i feteraniaid a’u teuluoedd o fewn Ceredigion.

Cymerwch Ran

Mae gennym swyddi a lleoedd i wirfoddolwyr ar gael drwy gydol y flwyddyn, ac rydym yn croesawu newydd-ddyfodiaid i’r Fforwm a rhai sydd wedi’n helpu ni o’r blaen fel ei gilydd. Yn ystod misoedd yr haf byddwn ni’n arbennig o brysur, ac yn falch bob tro o gael pâr ychwanegol o ddwylo. Rydym hefyd yn rhan o’r cynllun Bancio Amser, felly bydd eich oriau o wirfoddoli’n cael eu cofnodi.

Fforwm Ifanc Penparcau

Ni yw llais y genhedlaeth iau ym Mhenparcau, rydym wedi’n sefydlu i hwyluso gwelliannau o fewn y gymuned a chynorthwyo cyrff lleol.

Byddwn ni’n cwrdd ar nos Wener rhwng 6pm ac 8pm.

Ein Newyddion a’n Cyhoeddiadau Diweddaraf

Gwneud y Nadolig yn Hapus i Bawb

Bydd y Nadolig yn Yr Hwb yn ychydig wahanol eleni. Rydyn ni'n gofyn i bawb baentio, darlunio neu papier mache wyneb ceirw yn eu steil unigol eu hunain a'i popio yn eu ffenest. Esgus perffaith arall i ddangos ychydig o greadigrwydd ac ysbryd y Nadolig! Darllenwch y...

read more

Brwydr y Bwgan Brain

Brwydr y Bwgan Brain  - Yr Hwb yn enill cystadleuaeth Bwgan Brain Cered – Menter Iaith Ceredigion. Fyddwn yn mynd ymalen I’r cystadleuaeth Cenedlaethol.

read more

Digwyddiadau Sydd i Ddod

Mae gennym ystod o ddigwyddiadau ymlaen yn yr Hwb, gan gynnwys digwyddiadau wythnosol a misol. Fe welwch ein calendr llawn drwy roi clec yn y fan hon.

A oeddech yn gwybod ein bod ni hefyd yn cynnig llogi ystafelloedd ac arlwyo? Os oes gennych ddigwyddiad yn yr arfaeth, a chithau’n chwilio am leoliad, pam na ddewch chi heibio i weld yr hyn y gallwn ni ei gynnig?

Hello,

We hope that you are all keeping well and safe.  The team here at Penparcau Community Hub have been very busy supporting vulnerable and isolated members of the Community and  have now established Penparcau Action Team (PAT) so that we can work remotely and still keep services going as best we can. We thought we would give you an outline of what PAT will be doing

PAT is a coordinated Hub volunteer community group working in support of and in partnership with the Ystwyth Medical Group, Padarn Surgery and St Ann’s Church providing logistical, organised and controlled priority community support during the Coronavirus (COVID-19) pandemic.

Under the direction of Ystwyth Medical Group practice manager, we are now delivering a daily support service that targets the most medically vulnerable within the Penparcau community.  We also support St Ann’s church providing them with a much needed delivery service to distribute some food supplies.

A team is despatched daily from the Penparcau Community Hub in our minibus and we have established a morning, lunchtime and teatime delivery service. The main priority must be that of achieving a reliable support system for the community to help counter the Coronavirus pandemic.

Routine is essential, and for the success and sustainable control of PAT we must understand that we are not an emergency service, nor a home help or care group but will provide the vulnerable in the community with support for prescription collections and the occasional drop-and-go service.

During difficult and uncertain times, we can rely on the good within the community to respond and stand tall and support those most in need. PAT aims to provide that hand of support and we are now operating a 7-days a week service with 4 volunteers operating the morning shift and 4 volunteers operating the afternoon shift. The office is also open from 09:00 – 15:00 daily to receive phone calls only.  This should provide the community with a vital point of contact where they can receive information, support and direction from our informed Hub staff and volunteers.  Please ring 01970 611099 during those times.

In the meantime stay safe – keep washing those hands!

Karen Rees Roberts (Forum Manager)