Hwb Cyn-Filwyr

Mae Colin Jones MBE wedi cael ei benodi i swyddogaeth newydd Mentor Cymheiriaid Hwb Feteraniaid Lluoedd Arfog Ceredigion. Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi nodi Fforwm Cymunedol Penparcau fel y partner, y lleoliad a’r corff delfrydol i hwyluso hwb cymunedol feteraniaid y Lluoedd Arfog yn y sir. Bydd swyddogaethau Colin yn cynnwys cydlynu a hwyluso gweithgareddau i feteraniaid a’u dibynolion, darparu cymorth mentora a chyfeirio pobl at gefnogaeth arbenigol lle bo angen, gan gydweithio’n agos â phartneriaid Cyfamod Cymunedol Lluoedd Arfog Ceredigion i ddarparu cefnogaeth a chyfleoedd hyfforddiant i feteraniaid a’u teuluoedd yng Ngheredigion. Bydd Colin hefyd yn trefnu ymweliadau a chlinigau wedi’u cynllunio’n fisol yn Llanbedr Pont Steffan ac Aberteifi.

Gellir cysylltu â Colin drwy e-bost: veterans@penparcau.cymru neu ffôn poced: 07761511272, neu dilynwch y grŵp ar Facebook: Hwb Feteraniaid Penparcau neu Twitter: Hwb Feteraniaid Penparcau.

Porth y Feteraniaid

Y man cyswllt cyntaf i feteraniaid sy’n chwilio am gymorth.

Byddwn yn rhoi feteraniaid a’u teuluoedd mewn cysylltiad â’r cyrff sydd yn y lle gorau i helpu â’r wybodaeth, y cyngor a’r gefnogaeth y mae arnynt eu hangen – o ofal iechyd a thai i gyflogadwyedd, arian, perthnasau personol a mwy.

Ewch i:- https://www.veteransgateway.org.uk/

Clwb Brecwast y Feteraniaid

Ail Ddydd Sadwrn pob mis 10:30 – 12:00 yn Hwb Cymunedol Penparcau

Cyfamod y Lluoedd Arfog – Gwybodaeth Benodol i Feteraniaid

Mae nifer o fesurau rhanbarthol yn eu lle i ddarparu cefnogaeth i bersonél y Lluoedd Arfog – gan gynnwys Aelodau Wrth Gefn, Feteraniaid a’u teuluoedd er mwyn sicrhau nad yw’r grŵp hwn yn dioddef o anfantais o ganlyniad i’w Gwasanaeth.

 

IECHYD

Polisi Triniaeth â Blaenoriaeth – WHC 41 2017

Mae gan bob feteran o’r Lluoedd Arfog hawl i gael mynediad â blaenoriaeth at ofal gan y GIG (gan gynnwys gofal mewn ysbyty a gofal sylfaenol neu gymunedol) am unrhyw gyflyrau (meddyliol a chorfforol) sy’n debygol o fod yn gysylltiedig â’u gwasanaeth milwrol neu o fod yn ganlyniad iddo). Blaenoriaeth yw hon dros gleifion â lefel debyg o angen clinigol ac i gyflyrau cysylltiedig â gwasanaeth YN UNIG. Ni roddir blaenoriaeth i feteraniaid dros bobl ac arnynt angen clinigol mwy.

 

GIG Feteraniaid Cymru

Gwasanaeth gan y GIG yw hwn i feteraniaid â chyflyrau iechyd meddwl sy’n gysylltiedig â’u gwasanaeth; mae taflen GIG Feteraniaid Cymru ar gyfer Hywel Dda ar gael yn y fan hon.

 

Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru (GIMGC)

Corff gwirfoddol, elusen, a chwmni cyfyngedig drwy warant yw GIMGC, sy’n cefnogi cyrff gwirfoddol â diddordeb mewn iechyd meddwl. Mae gan GIMGC drosolwg rhagorol o ddarpariaeth gan y 3edd sector yn y maes hwn ar draws y rhanbarth.

 

TAI

Os nad oes gan Feteran a’u teulu unlle i fynd heno ac os oes arnynt angen cyngor am dai ar frys yna cysylltwch, os gwelwch yn dda, â: · Sir Gaerfyrddin · Ceredigion · Sir Benfro

 

Taflen Wybodaeth Cyfamod y Lluoedd Arfog – Mai 19

Awdur: Swyddog Cyswllt Rhanbarthol Cyfamod y Lluoedd Arfog – Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro JCWatt@carmarthenshire.gov.uk

 

CYFLOGAETH

Mae’r gyfradd gyflogaeth i Feteraniaid, sef 81%, yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol o 75.5%. Meddai Tobias Ellwood, y Gweinidog dros Bobl Amddiffyn a Feteraniaid, “Bydd y rhai sydd wedi gwasanaethu yn ein Lluoedd Arfog yn gadael ag ystod wych o sgiliau trosglwyddadwy, yn cynnwys arweinyddiaeth, gwaith tîm a dyfeisgarwch. Gall sefydliadau elwa’n fawr o’u profiad.” Eto, y mae angen peth help ar rai Feteraniaid i bontio â chyflogaeth. Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod hyn ac, ar y cyd â rhanddeiliaid, wedi cynllunio Llwybr Cyflogaeth ynghyd â phecyn cymorth i Gyflogwyr i’w ddefnyddio’n ymarferol.

 

ADRAN GWAITH A PHENSIYNAU (AGPh)

Mae’r AGPh yn flaengar iawn yn eu cefnogaeth i Feteraniaid a theuluoedd y Lluoedd Arfog. Mae gan bob Canolfan Waith Hyrwyddwr Lluoedd Arfog ac mae rhanbarth De-Orllewin Cymru wedi cael ei hamlygu ar draws y DU am ei Harfer Dda mewn gweithio gyda phersonél y Lluoedd Arfog. Dylid felly annog Feteraniaid i roi gwybod i staff yr AGPh eu bod naill ai’n Ymadawyr Gwasanaeth neu o deulu’n perthyn i’r Lluoedd Arfog.

 

CEFNOGAETH

Angen help i gael gwybod pa gefnogaeth sydd ar gael yn ein hardal ni? Mae gan Borth y Feteraniaid gysylltiadau â chyrff sydd yn y lle gorau i helpu â’r wybodaeth, y cyngor a’r gefnogaeth y mae arnoch eu hangen – o ofal iechyd a thai i gyflogadwyedd, arian, perthnasau personol a mwy.

 

Hybiau

Mae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn darparu cyllid i’r Hybiau Rhanbarthol canlynol ddarparu arwyddbostio, cefnogaeth a chymdeithas i Feteraniaid y Lluoedd Arfog a’u teuluoedd:

Sir Gaerfyrddin: · Hwb Rhydaman · Hwb Caerfyrddin · Hwb Llanelli

Ceredigion: · Fforwm Cymunedol Penparcau

Sir Benfro: · VC Gallery

 

Help for Heroes

Mae’r Band of Brothers and Sisters Fellowship Hub, Cyngor Un-i-Un a Sesiynau Adfer Chwaraeon i gyd ar gael yng Nghaerfyrddin.

Hello,

We hope that you are all keeping well and safe.  The team here at Penparcau Community Hub have been very busy supporting vulnerable and isolated members of the Community and  have now established Penparcau Action Team (PAT) so that we can work remotely and still keep services going as best we can. We thought we would give you an outline of what PAT will be doing

PAT is a coordinated Hub volunteer community group working in support of and in partnership with the Ystwyth Medical Group, Padarn Surgery and St Ann’s Church providing logistical, organised and controlled priority community support during the Coronavirus (COVID-19) pandemic.

Under the direction of Ystwyth Medical Group practice manager, we are now delivering a daily support service that targets the most medically vulnerable within the Penparcau community.  We also support St Ann’s church providing them with a much needed delivery service to distribute some food supplies.

A team is despatched daily from the Penparcau Community Hub in our minibus and we have established a morning, lunchtime and teatime delivery service. The main priority must be that of achieving a reliable support system for the community to help counter the Coronavirus pandemic.

Routine is essential, and for the success and sustainable control of PAT we must understand that we are not an emergency service, nor a home help or care group but will provide the vulnerable in the community with support for prescription collections and the occasional drop-and-go service.

During difficult and uncertain times, we can rely on the good within the community to respond and stand tall and support those most in need. PAT aims to provide that hand of support and we are now operating a 7-days a week service with 4 volunteers operating the morning shift and 4 volunteers operating the afternoon shift. The office is also open from 09:00 – 15:00 daily to receive phone calls only.  This should provide the community with a vital point of contact where they can receive information, support and direction from our informed Hub staff and volunteers.  Please ring 01970 611099 during those times.

In the meantime stay safe – keep washing those hands!

Karen Rees Roberts (Forum Manager)